Мен саума

Жукъ этерим келмей,

 Эригеме да хар затдан,

Къадар да бир онг бермей, 

Ой нек къарайды узакъдан?

Аяусуз ары — бери чабама,

Мен ёлюр отну жутханча.

Энтта да эриними къабама,

Бек ачыгъанын унутханча…

Къыйналыргъа келгенча 

Бу гюняхлы жерни башына…

Ах, бир кепню кергенча, 

Нек тутама башымдан?

Сынауланы Аллах манга

Сайлап — сайлап береди,

Тёммегим шагъат ангнга, 

Кекдеги кеси да кереди.

Аурусам да, ачысам да 

Бар жарсыуума даума!

Тохтаусуз жилясам да, 

Мен саума, мен саума…

Диана Аппоева-Рахаева

(Visited 1 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *