Учалырмамы мен?

Кекге къарасам

Бир чууакъды ол.

Анга узалсам,

Ах, кюеди къол.

 

Некди ол алай,

Ангыламайма…

Кюн кезге къарай,

Мен жилямайма.

 

Учалырмамы

Къанат чыгъып ары?

Арып къалырмамы,

Жетмей бир жары?

 

Керсем булутну

Мен къоркъама бек.

Жоюп умутну,

Ким этсин тилек?

 

Кюн чыкъса жарыкъ,

Къачама андан.

Неди да къаллыкъ,

Ол къыздыргъандан?

 

Сюймейме кери

Узакъ учаргъа…

Андан къарап бери,

Сени сынаргъа…

 

Учарбыз биз бирге…

Диана Аппоева-Рахаева

(Visited 2 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *